Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021 aktualizované dne 13.4.2021

 

 

Vážení zákonní zástupci,

doplňujeme informace a pokyny k testování dětí. Čtěte prosím pozorně.

 • Před vstupem do kmenové třídy MŠ je potřeba dítě řádně otestovat v testovací místnosti (prostor za vchodem do třídy Kuřátek).
 • Testování bude probíhat 2x vždy v pondělí a ve čtvrtek v přítomnosti zákonného zástupce. Test provádí zákonný zástupce dítěte ve vymezeném prostoru (prostor za vchodem do třídy Kuřátek).
 • Po vyhodnoceném negativním testu bude zákonný zástupce i s dítětem vpuštěn do své kmenové třídy.
 • Test se provádí neinvazivními AG testy, které distribuuje MŠMT, odběrem z přední části nosu.
 • Škola vychází vstříc možnosti provést dítěti AG test ze slin, který musí patřit do seznamu těch testů, kterým MZd udělilo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznamantigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ ).
 • AG testy ze slin pořizuje zákonný zástupce na vlastní náklady a provádí jej ve škole pod dohledem pověřené osoby v testovací místnosti.
 • Součástí akceptování tohoto typu AG testu ze slin je Čestné prohlášení, které je přílohou dokumentu a je rovněž k dispozici v testovací místnosti i na sekretariátě školy.
 • Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti a dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními, např. dítě přijde do MŠ až ve středu, bude otestováno v tento den, následně bude znovu testováno i ve čtvrtek dle stanoveného rozvrhu.

 

Dle platných nařízení MŠMT bude mateřská škola v provozu od 12. 4. 2021 pouze pro:

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • děti ve věku 2 – 5 let, jejichž zákonní zástupci patří do IZS
 • děti ve věku 2 – 5 let, jejichž zákonní zástupci patří do skupiny „Vybraných profesí“, kterými jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Příslušnost k vybraným profesím (včetně IZS) zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Nástup dětí, pro které je mateřská škola nyní v provozu, je možný za těchto podmínek:

 • Přijetí plošných opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd a krizových opatření vlády.
 • Doložení potvrzení zaměstnavatele o příslušnosti k IZS nebo k vybraným profesím – platí pouze pro děti, které se nevzdělávají v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • 2x týdně testování dětí v přítomnosti zákonného zástupce (test provádí zákonný zástupce dítěte). Test se provádí neinvazivními Ag testy, které distribuuje MŠMT, odběrem z přední části nosu.
 • Testy dětí se budou provádět v testovací místnosti, kterou bude chodba u třídy Kuřátek.
 • Po vyhodnoceném negativním testu bude zákonný zástupce i s dítětem vpuštěn do třídy podle seznamu.

 

Další opatření:

 • Dítě přivádí a vyzvedává 1 osoba.
 • Zákonní zástupci a děti s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěni.
 • Dítě v MŠ nemusí mít zakryté dýchací cesty.
 • Dospělé osoby budou mít dýchací cesty zakryté respirátorem a při vstupu použijí dezinfekci.
 • Je nutné dodržovat dvoumetrové odstupy.
 • Omezit pohyb v MŠ na nezbytně nutnou dobu.
 • Maximální povolený počet dospělých osob v šatně jsou 2.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
 • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.
 • V případě, že zákonný zástupce dítěte nesouhlasí s testováním dítěte, zůstává dítě s povinným předškolním vzděláváním v režimu distančního vzdělávání a jeho absence je řádně omluvena.
 • U testování není nutná přítomnost zdravotnické personálu.
 • Ostatní děti, které nespadají do výjimek (nevzdělávají se v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo jejich zákonní zástupci nejsou příslušníky IZS či vybraných profesí), zůstávají v režimu dobrovolné distanční výuky.

 

Škola je povinna chránit zdraví dětí, zaměstnanců školy a postupovat podle pokynů ministerstva. Má rovněž odpovědnost řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou.

V kompetenci školy není povinnost obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů.

V případě nesouhlasu s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, kontaktujte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví).

 

Děkujeme za pochopení a vstřícné dodržování těchto opatření.

Přejeme všem pevné zdraví.

 

Prosíme, sledujte pravidelně webové stránky či emaily, kde budeme uveřejňovat aktuální informace.

S přáním pevného zdraví Mgr. Petra Šrámek Zahradníková, ředitelka školy

 

 

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizových opatření

VLÁDÁ ZAKAZUJE s účinností od 27. února 2021 od 00:00 hod do 21. března 2021 23:59 hod. osobní přítomnost dětí v mateřské škole mimo výjimky uvedené výše.

Zákonní zástupci dětí si mohou odebírat obědy pro děti jako jídlo s sebou za dotovanou cenu. Obědy je nutno nahlásit vždy den předem do 12:00 hodin. Obědy budou vydávány od 11:00 do 11:30 hodin pouze do jídlonosičů přes výdejní okno.

Důležité informace ohledně distančního vzdělávání a provozu naší MŠ při tomto způsobu vzdělávání najdete ZDE:

http://mskrizikova.cz/index.php/distancni-vyuka/664-distancni-vzdelavani 

Ohledně ošetřovného se informujte na OSSZ, škola nyní nemusí vydávat potvrzení o uzavření. Rodič vyplňuje formulář s čestným prohlášením, které je jeho součástí. Více se dozvíte zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu