ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ: PONDĚLÍ 25. 5. 2020

PROVOZNÍ DOBA MŠ: 6:00 – 16:00

PRVNÍ DEN PROVOZU BUDE DOBA PRO SCHÁZENÍ DĚTÍ PRODLOUŽENA DO 8:45

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE JE POVINEN PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MŠ:

1. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ Čestného prohlášení o  neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. TOTO PROHLÁŠENÍ ODEVZDÁ OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ PRVNÍ DEN PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ (formulář je součástí tohoto článku - příloha PDF níže). PŘÍPADNĚ JEJ VYPLNÍ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE DO MŠ.

 

2. VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 NESMÍ DO MŠ VSTOUPIT!!!!!

-    zvýšená tělesná teplota

-    kašel

-    náhlá ztráta chuti a čichu

-   jiný příznak akutní infekce dýchacích cest

PŘI PROJEVENÍ PŘÍZNAKŮ U DÍTĚTE, MÁME POVINNOST INFORMOVAT KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICI.

 

3. VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE DO MŠ NEBUDEME PŘIJÍMAT DĚTI SE ZNÁMKAMI JAKÉHOKOLIV INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (např. infekce dýchacích cest, průjem, vyrážka, zarudlé oči atd.), které by mohly ohrozit kolektivní imunitu učitelek a ostatních dětí.

 

4. VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE DÍTĚ NEMUSÍ NOSIT V BUDOVĚ MŠ ROUŠKU, ALE BUDE SI PRAVIDELNĚ NĚKOLIKRÁT DENNĚ DEZINFIKOVAT RUCE.

 

5. RESPEKTOVAT, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEBO POVĚŘENÉ OSOBY, KTERÉ PŘEDÁVAJÍ NEBO VYZVEDÁVAJÍ DÍTĚ:

-    MUSÍ MÍT V BUDOVĚ MŠ VŽDY ROUŠKU NEBO ÚSTENKU, ŠÁL, ŠÁTEK NEBO JINÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ ZAKRÝVAJÍ DÝCHACÍ CESTY A BRÁNÍ ŠÍŘENÍ KAPÉNEK

-    MUSÍ OMEZIT POHYB V MŠ POUZE NA NEZBYTNOU DOBU

-    MUSÍ DODRŽOVAT DVOUMETROVÉ ROZESTUPY

-    MUSÍ SE PŘED VSTUPEM DO ŠATEN ŘÁDNĚ DEZINFIKOVAT

-    MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ POČET DOSPĚLÝCH V ŠATNĚ JSOU 2 OSOBY

-    NESMÍ SE SHROMAŽĎOVAT V BUDOVĚ ANI PŘED BUDOVOU MATEŘSKÉ  ŠKOLY

-    MUSÍ PŘICHÁZET DO MŠ S DOSTATEČNOU ČASOVOU REZERVOU A POČÍTAT S JISTÝM ZDRŽENÍM KVŮLI BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM

DÍTĚ DO MŠ PŘIVÁDÍ A VYZVEDÁVÁ POUZE 1 OSOBA.

 

7. VYBAVIT DÍTĚ DO MŠ vhodným oblečením, pokrývkou hlavy a obuví na hru venku, aktivity budou dle doporučení MŠMT po většinu dne organizovány na školní zahradě MŠ. Náhradní věci pro případ nutného převlečení uložte v šatně do vlastního sáčku.

 

8. NEPŘINÁŠET Z DOMU DO MŠ PLYŠOVÉ ANI ŽÁDNÉ JINÉ HRAČKY.

 

9. VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE PORUŠOVÁNÍ NEBO NEDODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DANÉ VYHLÁŠKOU MŠMT A VNITŘNÍM PŘEDPISEM ŘEDITELKY ŠKOLY, MŮŽE BÝT DŮVODEM K NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ.